VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

na predaj vstupeniek, uverejnených podujatí na stránke skveliludia.sk, predaj edukačných pomôcok, reklamných predmetov, služieb a ďalšieho tovaru na stránke skveliludia.sk.

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom Skvelí ľudia, s.r.o., so sídlom Ružová 996/9, 900 31 Stupava, IČO 51 286 602 v zastúpení Ing. Katarína Šprincová (ďalej len “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim vstupeniek, tovaru a služieb ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho skveliludia.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 3. Za tovar sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok sa považujú vstupenky na podujatia, edukačné pomôcky, reklamné predmety, služby a ďalší tovar ponúkaný Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho skveliludia.sk (ďalej len „vstupenka“ a „reklamný predmet“, respektíve spolu označované sumárnym pomenovaním „produkt“).
 4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 5. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa produktu ponúkaného Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho skveliludia.sk, uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.
 6. Spôsob objednania vstupenky, produktu a uzavretie kúpnej zmluvy
 7. Kupujúci si produkt vyberá prehliadaním ponuky produktov na internetovej stránke Predávajúceho skveliludia.sk
 8. Pre objednanie produktu je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom myši na ikonu „Pridať do košíka“  respektíve cez ďalší z jasne vyznačených výziev na kúpu produktu a následne vyplniť elektronický objednávkový formulár zobrazený na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “záväzná objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
 9. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť”, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Pred odoslaním objednávky je Kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom “OK”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, emailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov produktu a objednané množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 10. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle email s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
 11. Predávajúci odošle na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke email s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia”), a to okamžite po doručení objednávky. Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním produktu môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky.
 12. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za objednaný produkt, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu spôsobom podľa bodu 3. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 2. Kúpna cena produktu je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho skveliludia.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena produktu uvedená na internetovej stránke Predávajúceho skveliludia.sk je konečná. Predávajúci nie je platcom DPH.
 3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci nasledujúcimi spôsobmi, medzi ktorými si môže svojvoľne vybrať:
 • bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v časti Platobné údaje podľa emailu Potvrdenie objednávky vstupenky alebo produktu. Splatnosť je 7 dní od doručenia potvrdenia objednávky na email kupujúceho.
 • prostredníctvom prevodu cez internetové bankovníctvo
 • platbou platobnou kartou
 • na dobierku, pričom Kupujúci za produkt zaplatí pri jej doručení Predávajúcim
 1. Potvrdenie objednávky produktu
 2. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu emailom alebo poštou, slúži zároveň i ako dodací list.
 3. Faktúra pre uplatnenie daňového výdavku bude na požiadanie Kupujúceho zaslaná poštou.
 4. Podmienky dodania produktu, dodacia lehota
 5. Elektronická verzia vstupenky alebo produktu bude Kupujúcemu dodaná prostredníctvom elektronickej pošty a zobrazením v zákazníckej zóne v lehote 48 hodín od pripísania platby celej sumy kúpnej ceny objednanej vstupenky, produktu, služby na bankový účet Predávajúceho spôsobom stanoveným v bode III. 3. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 6. V prípade, že objednaný produkt nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania. A v prípade, že objednanú vstupenku nie je možné zo strany predávajúceho v danom termíne uplatniť, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne uplatnenia vstupenky.
 7. Tlačené a fyzické produkty dodá Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom dodacích služieb, zvyčajne službou DHL, Geis, Zásielkovňa alebo Slovenská pošta. Produkt zaplatený kreditnou kartou alebo bankovým prevodom bude doručený bez povinnosti úhrady, produkt na dobierku bude odovzdaný Kupujúcemu pri úhrade dlžnej sumy.
 8. Ak Predávajúci objednaný produkt nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie produktu.

Ak kupujúci nemôže uplatniť vstupenku z dôvodu zo strany predávajúceho a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie vstupenky.

 1. Dodanie produktu sa uskutočňuje v pracovných dňoch. V prípade, že dodacia lehota pripadne na víkend alebo sviatok, bude produkt Kupujúcemu dodaný v najbližší nasledujúci pracovný deň.
 2. Nedoručené zásielky a reklamácia
 3. Predávajúci poskytuje na produkt záruku podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka. Ak nie je v ponuke produktov na internetovej stránke Predávajúceho skveliludia.sk uvedené inak, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu Kupujúcim.
 4. V prípade, že Kupujúcemu nebude doručený ním objednaný a zaplatený produkt v lehote podľa bodu V. 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Predávajúci povinný na základe žiadosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu, zistiť dôvody nedoručenia a následky odstrániť k spokojnosti zákazníka, a to aj doručením nového produktu, a to najneskôr do 5 pracovných dní po tom, ako sa Predávajúci o probléme dozvedel.
 5. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený produkt riadne používaný a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu produktu resp. doručenie verzie rovnakého produktu bez vád, alebo ak sa vada týka len niektorej súčasti produktu, výmenu vadnej súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť produkt riadne používaný ako produkt bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Kupujúci právo na výmenu produktu, resp. doručenie verzie rovnakého produktu bez vád alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, produkt však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného výskytu vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom produkte.
 6. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť odoslaním písomného oznámenia o vadách produktu na Emailovú adresu Predávajúceho: projekt@skveliludia.sk. Písomné oznámenie o vadách produktu musí obsahovať minimálne popis vady, popis akým spôsobom sa vada produktu prejavuje a zvolený spôsob vybavenia jeho reklamácie. Spolu s oznámením o vadách je Kupujúci povinný doručiť/vrátiť Predávajúcemu zakúpený produkt vykazujúci vady, v prípade elektronických verzií produktov na adresu: projekt@skveliludia.sk. V prípade vrátenia produktu vo fyzickom vyhotovení na adresu Skvelí ľudia, s.r.o., Ružová 996/9, 900 31
 7. K oznámeniu o vadách je Kupujúci povinný priložiť kópiu faktúry, ktorou Predávajúci fakturoval Kupujúcemu kúpnu cenu produktu. Reklamácia produktu je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia emailovej správy obsahujúcej oznámenie o vadách produktu s obsahom a prílohou podľa tohto bodu Predávajúcemu.
 8. Predávajúci resp. ním poverený pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Predávajúci vydá/doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie produktu vo forme e – mailovej správy, v ktorej je povinný presne označiť vady produktu v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.
 10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: výmena produktu, resp. doručenie verzie rovnakého produktu bez vád vrátením kúpnej ceny elektronickej verzie produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu, odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.
 11. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností: že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Kupujúci doklad o kúpe produktu, že je produkt vadný, za týmto účelom Kupujúci doručí/vráti vadný produkt Predávajúcemu. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia produktu uznaná ako oprávnená.
 12. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom emailu.

VII. Vrátenie tovaru odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia produktu, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený produkt boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
 2. Kupujúci je povinný produkt vrátiť späť na základe údajov uvedených v odseku VI bode č.4.
 3. Predávajúci vrátený produkt skontroluje. Pokiaľ bol produkt vrátený nepoškodený/funkčný a užívania schopný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu produktu v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to prevodom zaplatenej sumy na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený produkt čiastočne alebo úplne poškodený/nefunkčný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol produkt vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia produktu je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný produkt a tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä email). Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), emailová adresa prípadne telefónne číslo.
 5. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na vyššie uvedenú poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v online režime na internetovej stránke Predávajúceho pred potvrdením zadaných údajov v Záväznej objednávke alebo zaslaním emailu Predávajúcemu.
 6. Predávajúci je viazaný svojou ponukou produktov vrátane ich ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania produktov Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v osobitnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie produktu.
 7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 8. Kupujúci si môže pri potvrdzovaní údajov v Záväznej objednávke, alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o ponukách, akciách a službách Predávajúceho a iných novinkách na internetovej stránke Predávajúceho skveliludia.sk. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného emailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ. Kupujúci sa môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho so svojimi ďalšími otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa ponuky alebo služieb Predávajúceho.
 9. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke skveliludia.sk.
 11. Predávajúceho je možné kontaktovať na telefónnom čísle 0903 064 142 alebo cez email projekt@skveliludia.sk.
 12. Kontakt na Predávajúceho: Skvelí ľudia, s.r.o., so sídlom Ružová 996/9, 900 31 Stupava, IČO 51 286 602 v zastúpení Ing. Katarína Šprincová, č. 0903 064 142.
 13. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11.11.2018.