1. Záujemca udeľuje firme Skvelí ľudia, s. r. o., potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje Skvelí ľudia, s. r. o., tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

 

  1. Skvelí ľudia, s. r. o., spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e-mailu a zaslaním údajov na platbu v zmysle čl. 4 ods. 4.5 VOP, oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a s cieľom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov Skvelí ľudia, s. r. o., či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ Skvelí ľudia, s. r. o., ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu s cieľom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Skvelí ľudia, s. r. o., zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie záväzkov Skvelí ľudia, s. r. o., podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia Skvelí ľudia, s. r. o., na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

 

  1. Skvelí ľudia, s. r. o., spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, používateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e-mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu, krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu, ak bolo pridelené, e-mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.

 

  1. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Skvelí ľudia, s. r. o., a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e-mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: Projektskveliludia@gmail.com .
  2. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: Projektskveliludia@gmail.com .Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Skvelí ľudia, s. r. o., a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.